فرودگاه رفیق الحریری بیروت

لیست قیمت فرودگاه رفیق الحریری بیروت

از فرودگاه رفیق الحریری بیروت                                                                       تعداد: 1-3


بعبدا                                                                                                             25$


برج حمود                                                                                                      30$


حازمیه                                                                                                         30$


جونیه                                                                                                           45$


صیدا                                                                                                            55$


زحله البقاع                                                                                                  100$


الحمراء                                                                                                        25$